Polityka Prywatności

W ProWoman szanujemy i chronimy prywatność, i bezpieczeństwo naszych Czytelników, i Subskrybentów oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej: www.prowoman.pl  

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ProWoman Kinga Ćwięka, z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej, ul. Szydłowiecka 15/1, NIP: 867-21-57-189, REGON: 368925046 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu w krótce będzie wprowadzony m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. ProWoman przetwarza dane osobowe Klientów przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
6. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u i w newsletterze są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
7. ProWoman zapewnia Subskrybentom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. Zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2 Administrator Danych

8. ProWoman jest administratorem danych swoich Czytelników oraz Subskrybentów. Oznacza to, że jeśli zapisałaś się na naszej stronie na newsletter, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
9. ProWoman jest także administratorem osób zapisanych na newsletter, webinar. szkolenie, warsztat bądź na sesję indywidualną.
10. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
Odbywa się to 
a) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
b) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
c) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.
d) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na szkolenie,
e) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na warsztat.
11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@prowoman,pl 
12. ProWoman ma prawo udostępniać dane osobowe Subskrybenta/ podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

§ 3 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

13. ProWoman jako administrator (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy) powierza przetwarzanie danych Subskrybentów w ramach współpracy z Mailerlite, który przetwarza dane osobowe Subskrybentów na podstawie art. 31 Ustawy.
14. Ww. dane są zbierane oraz przechowywane przez firmę UAB „MailerLite”, Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego.  Dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
15. 
MailerLite przetwarza dane Subskrybentów jako podmiot, któremu ProWoman powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 Ustawy. 

16. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie adresu email oraz innych danych Subskrybentów uznanych przez ProWoman jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
17. Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ProWoman poprzez MailerLite współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
18. ProWoman oświadcza, iż MailerLite spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określone w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy.
19. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
20. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 4 USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

21. W każdej chwili Subskrybent ma prawo wypisać się z subskrypcji, tym samym zrezygnować z otrzymywanych wiadomości drogą mailową.
22. Każdy Subskrybent oraz Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
23. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
24. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5 PLIKI COOKIES

25. Niektóre obszary strony ProWoman mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Między innymi:
a) umożliwiają zapamiętywanie Twoich odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących strony ProWoman,
b) pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania
26. Dzięki „cookies” firma ProWoman jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim serwisem. Może lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z serwisu. ProWoman może stale udoskonalać swoją stronę internetową korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych. Dzięki tym rozwiązaniom staje się jeszcze lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.

§ 6 KWESTIE TECHNICZNE

27. Podczas przeglądania strony ProWoman.pl, czy to jako Czytelnik czy Subskrybent czy nie zarejestrowana osoba odwiedzająca naszą Stronę, nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia na Serwis oraz inne dane statystyczne. ProWoman wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia umowy z Klientem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO

28. Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.prowoman.pl jest dla nas najważniejsze.
29. W każdym przypadku, gdy Klient w formularzu rejestracji udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony, szyfrujemy je informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (secure socket layer).

§ 8 UJAWNIENIE DANYCH

30. Dane gromadzone i przetwarzane przez ProWoman w systemie Mailerlite mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności firmy Mailerlite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.
31. Ujawnienie danych jest możliwe we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 9 INFORMACJA HANDLOWA

32. ProWoman zastrzega sobie prawo do wysyłania Subskrybentom oraz innym użytkownikom Serwisu, którzy zapisali się do newslettera ProWoman (na stronie głównej Serwisu bądź na stronie bloga), informacji handlowych dotyczących działalności ProWoman oraz działalności partnerów i kontrahentów ProWoman.
33. Do informacji handlowych nie zalicza się niekomercyjnych informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, komunikaty systemu).
34. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od ProWoman informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji”.
35. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością ProWoman oraz jego partnerów i kontrahentów mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422). § 10 MAŁOLETNI
36. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Klient oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.
37. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych.
38. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Klientom i Subskrybentom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

§ 11 LINKI DO INNYCH STRON

39. Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec ProWoman), które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą naszą stronę na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy ProWoman a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.
40. ProWoman nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych.
41. ProWoman nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies.
42. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
44. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do administratora ProWoman: kontakt@prowoman.pl
45. ProWoman zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.prowoman.pl w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy naszym Klientom i Subskrybentom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej.